1

Rss Feed
Cultural activities

Cultural activities

+ Khuyến khích CNV nâng cao kiến thức, học vấn bằng học bổng hỗ trợ. + Tổ chức các khóa huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng của CNV.

 

Projects

Community poll

Have you known Ngu Thuong by:

Magazine, television

Social Network

Friends, relatives/acquaintances

Banner, poster