1

Rss Feed

Print
Save

Using Vietnam's Products is protect and build the country

FRIday - 01/02/2013 14:12

Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam là cách thức nhỏ bé và hữu hiệu để bảo vệ và xây dựng đất nước.

 

Nhưng khi lọt tõm trong thiên la địa võng các loại hàng hóa từ khắp thế giới thì chúng ta biết chọn loại nào chứ không chỉ đơn giản hàng Việt Nam là được.

 

Nếu chúng ta có lựa chọn đúng đắn thì

  • Có được hàng hóa với chi phí hợp lý nhất.
  • Đẩy lui các hàng hóa độc hại từ các nguồn gốc LẠ.
  • Góp phần giúp Việt Nam vươn ra thế giới.
  • Góp phân xây dựng đất nước giàu manh.

 

Đã có nhiều chỉ tiêu được đưa ra cho mọi người khi mua sắm, các chỉ tiêu đó được tóm tắt lại theo biểu đồ sau với 5 mức ưu tiên sử dụng khi cần mua một loại hàng hóa.

 

5 mục

Biểu đồ 5 mức ưu tiên khi mua hàng

 

Hãy có những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực để bảo vệ và xây dựng đất nước.

The latest news

 

Projects

Community poll

Have you known Ngu Thuong by:

Magazine, television

Social Network

Friends, relatives/acquaintances

Banner, poster