1

Rss Feed

In ra
Lưu bài viết này

Quy Định (Phụ lục)

Thứ bảy - 03/08/2019 10:10
Bộ Quy Định này được lập ra để tạo một hệ thống làm việc thông nhất cho toàn công ty. Không ai được điều chỉnh hoặc cố tình diễn dịch sai bất kỳ nội dung nào trong Quy Định. Các Phụ Lục là bộ phận không tách rời của mỗi Quy Định. Các Quy Định chỉ được điều chỉnh sau khi bàn bạc giữa các Trưởng Ban và Giám Đốc.
PHỤ LỤC
Chương STT Tên Phụ lục
Ma - NHÂN LỰC 1 PL_Ma01-1_Sơ đồ tổ chức
  2 PL_Ma01-1b_HeThongChucDanh
  3 PL_Ma01-2_YeuCauCongViec
  3 PL_Ma02-1a Nội quy công trường
  4 PL_Ma02-1b_Nội quy Văn phòng
  5 PL_Ma02-2 Nội dung huấn luyện an toàn
  6 PL_Ma02-3 Cam kết an toàn
  7 PL_Ma02-4 Biên bản vi phạm
  8 PL_Ma02-5 Biên bản cảnh cáo
  9 PL_Ma02-6 Lịch sinh hoạt an toàn đầu giờ
  10 PL_Ma02-7_BangKe_MucPhat_AnToan
  11 PL_Ma03-1 Bảng chấm công
  12 PL_Ma03-2 Kiểm tra lại công
  13 PL_Ma03-3 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công
  14 PL_Ma03-4 Phiếu tăng ca
  15 PL_Ma03-5_Bang_luong_CN
  16 PL_Ma03-6_Bang_cham_cong_mayCCcu-
  17 PL_Ma03-7_Bang_cham_cong_mayCCmoi
  18 PL_Ma04-1a_Tu_danh_gia_M&E
  19 PL_Ma04-1a Tự đánh giá - XD
  20 PL_Ma04-1a2_Tu_danh_gia_XD-English
  21 PL_Ma04-1c Tự đánh giá - HC
  22 PL_Ma04-1-dinh_kem1
  23 PL_Ma04-1-dinh_kem3
  24 PL_Ma04-1e Tự đánh giá - TX
  25 PL_Ma04-1f Tự đánh giá - TX cơ giới
  26 PL_Ma04-2 HĐLĐ ngắn hạn
  27
PL_Ma04-3 HĐLĐ dài hạn
  28 PL_Ma04-4 Đề nghị mức lương
  29 PL_Ma04-5_DS_Congnhan_dinhkem
  30 PL_Ma05-1_BangBacLuong_2019
  31 PL_Ma05-2 Bảng tiêu chí xét nâng bậc
  32 PL_Ma06-1 Quyết định bổ nhiệm
  33 PL_Ma06-2 Quyết định ngưng bổ nhiệm
  34 PL_Ma06-3 Giấy điều động
  35 PL_Ma06-4 Phiếu công tác
  36 PL_Ma07-1 Mẫu đăng ký
  37 PL_Ma10-1 Bảng theo dõi nhân lực
  38 PL_Ma10-2 Bảng thống kê nhân lực
  39 PL_Ma11-1 Doc transmittal
  40 PL_Ma11-2 Quy trình hồ sơ tại văn phòng
  41 PL_Ma11_3a_He_thong_thu_muc_DA
  42 PL_Ma12-T&C_Program
  43 PL_MaXX_QD_Check_List
  44 PL_Ma12-1 Duty checklist
Me - PHƯƠNG PHÁP 1 PL_Me01-1-Kế hoạch hàng tuần_2W
  2 PL_Me01-2-Kế hoạch tài chánh dự án - Tháng
  3 PL_Me01-3_Danh_gia_TienDo
  4 PL_Me01-3_Danh_gia_TienDo.xls
  5 PL_Me02-1-BB họp tuần
  6 PL_Me02-1b - BB Họp Tuần VP
  7 PL_Me03-1- Bảng Mã Hiệu Công Việc
  8 PL_Me03-3-Bảng Code -Chi phí
  9 PL_Me04-2a_Nhắc nhở QC - Xây tô
  10 PL_Me04-2b_Nhắc nhở QC - Ốp lát
  11 PL_Me04-2m_NhacNhoQC_Baoquan_phanloai_vanchuyen_VT_TB
  12 PL_Me04-2m_NhacNhoQC_Phan-loai-thiet-bi-tu-noi-chuyen
  13 PL_Me04-3_So-do_Trach_Nhiem_QAQC
  14 PL_Me05-1a_Bien_Ban_Nghiem_Thu
  15 PL_Me05-1b_Bien_Ban_Nghiem_Thu
  16 PL_Me05-1c_Bien_Ban_Nghiem_Thu
  17 PL_Me05-1d_Bien_Ban_Nghiem_Thu
  18 PL_Me05-1e_Bien_Ban_Nghiem_Thu
  19 PL_Me05-1f_Bien_Ban_Nghiem_Thu
  20 PL_Me05-1g_Bien_Ban_Nghiem_Thu
  21 PL_Me05-2- Bảng nghiệm thu
  22 PL_Me05-3 Mời nghiệm thu
  23 PL_Me06-1,2_Bảng khối lượng
  24 PL_Me06-3_Biên bản hiện trường
  25 PL_Me07-1-BB_Sitepatrol
  26 PL_Me07-2-Monthly_Sitepatrol
  27 PL_Me08-1-BB chuẩn bị thi công
  28 PL_Me08-2a_Casting_Record
  29 PL_Me08-2b_BB trộn bê tông
  30 PL_Me08-3-Additional_Work
  31 PL_Me08-4-Completion_Certificate
  32 PL_Me08-5-Theo dõi thời tiết
  33 PL_Me08-6-Daily_Report
  34 PL_Me08-7-Monthly_Report
  35 PL_Me08-8-Reports_Record_List
Mi - VẬT TƯ 1 PL_Mi01-1-Phiếu yêu cầu vật tư nội bộ
  2 PL_Mi01-2,a,b-Phiếu yêu cầu vật tư
  3 PL_Mi02-1-SoKho
  4 PL_Mi02-2-BBKiemKeKho
  5 PL_Mi02-3-PXK-PNK
  6 PL_Mi02-4-Theodoivattu_Hangngay-denghisuathanhMi02-3
  7 PL_Mi02-5-Capphat_BHLD-denghisuathanhMi02-2
  8 PL_Mi03-1- Nhật ký thiết bị
  9 PL_Mi03-2-Lệnh điều động thiết bị
  10 PL_Mi03-3-Thống kê tiêu thụ nhiên liệu
  11 PL_Mi03-4-Lichlamviec_Thietbi
  12 PL_Mi04-1-Đề nghị báo giá
  13 PL_Mi04-2-Đơn đặt hàng
  14 PL_Mi05-1-DS_Nhacungcap
  15 PL_Mi04-3-So sánh NCC
  16 PL_Mi05-2-Danh sách đen
  17 PL_Mi06-5_Lich_bao_duong_thiet_bi-Denghidoilai_PL_Mi06-4-Chuahoanthanh
  18 PL_Mi07-1_Ds_Taisan_QuanLy-KhauHao
Mo - TÀI CHÁNH 1 PL_ Mo01-2 Giấy đề nghị chi
  2 PL_ Mo01-4-Phiếu_nộp_tiền
  3 PL_Mo01-1a-Phiếu đề nghị ứng quỹ
  4 PL_Mo01-1 Phiếu đề nghị tạm ứng
  5 PL_Mo01-3-Giấy thanh quyết toán
  6 PL_Mo03 -1-Bảng duyệt chi
  7 PL_Mo03 -2-HS_TT
  8 PL_Mo04-1,2,3-Phụ cấp - Chi phí
  9 PL_Mo05-2_Bang_thuong_NS
  10 PL_Mo10-1-Báo cáo Quỹ
  11 PL_Mo13-1_Sổ quỹ
  12 PL_Mo13-1_SoQui_(Site)
  13 PL_Mo13-2_So_phu_ngan_hang
  14 PL_Mo14-2_Contract_Summary&Approval
  15 PL_Mo14-1-Phân tích khách hàng
  16 PL_Mo14-3_HDGiaoKhoan
  17 PL_Mo14-3-7_QD_thuong_phat_ATLD
  18 PL_Mo14-3-8_Danh_muc_tham_khao_cac_tieu_chuan_HSE
  19 PL_Mo14-3-9_DS_Congnhan_dinhkem
  20 PL_Mo14-3-10_Giay_uy_quyen_nhan_tien
  21 PL_Mo15-1_Bang_ke_du_kien_thu_chi

Những tin mới hơn

 

Dự án tiêu biểu

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến công ty Ngũ Thường qua:

Sách báo, Tivi

Mạng xã hội

Bạn bè, người thân / quen

Banner, áp-phích